Buffalo catering equipment logo

Buffalo Hot Cupboards (Bain Marie Top)